TAHIEH.net

١٤.٠٦.٢٠٠٩
روش نوین ارسال پیامک در شرایط موجود


با گذشت بيش از سه روز قطع ارتباط شبكه پيام كوتاه در ايران، متخصصان شركت ايرانسل راه ويژه اي براي ارسال پيام كوتاه پيدا كرده اند.
بنا بر اين روش كساني كه از سيم كارت هاي ايرانسل استفاده مي كنند،مي توانند با تغيير شماره مركز پيام (message center)به شماره 00989350001480 با شماره گيري  0098 (هم براي همراه اول Ùˆ هم براي ايرانسل Ùˆ تاليا) قبل از گرفتن شماره خط مورد نظر پيام را ارسال كنند.
به طور مثال شماره را اينطور وارد كنيد:009809121111111 و يا 0098093511111111