TAHIEH.net

١٣.٠٦.٢٠٠٩
فیلتر شکن های جدید رادیو فردا

کسانی که در ایران هستند برا ی ورود به سایت رادیو فردا باید از فیلتر شکن استفاده کنند.

فیلتر های جدید رادیو فردا از این قرار است:

NARIMANPOOR.COM

 RAHMATZADEH.COM

ROOHARAM.COM