TAHIEH.net

١٩.٠٨.٢٠٠٨
60 در صد پذیرفته شدگان در 2 رشته پزشکی و حقوق دختر هستند

رئیس سازمان سنجش آموزش جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی وزارت علوم اعلام کرد: در كنكور سراسری سهمیه‌بندی جنسیتی وجود ندارد. در حال حاضر در دوره‌های مختلف، در مجموع حدود 62 درصد پذیرفته شدگان دختر Ùˆ 38 درصد آنها پسر هستند كه این آمار با احتساب دانشگاه‌های آزاد، فراگیر Ùˆ علمی كاربردی به 49 درصد پسر Ùˆ 51 درصد دختر Ù…ÛŒ‌رسد. این درصد متناسب با توزیع جمعیتی كشور است. سنجش براساس نیازهای جامعه، تناسب سازی را پیگیری كرده است. بر این اساس در برخی از رشته‌ها همانند مامایی فقط دختران پذیرش Ù…ÛŒ شوند Ùˆ در برخی رشته‌ها همانند معدن Ùˆ متالورژی از هر دو گروه دانشجو پذیرش Ù…ÛŒ‌شود. البته رغبت پسران برای ورود به این رشته‌ها از دختران بیشتر است. در 4-5 رشته از 30 رشته  Ø¨Ù‡ نفع پسران دانشجو پذیرش Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در بقیه رشته‌ها پذیرش به نفع دختران است. البته این مساله هم فقط در مورد دوره‌های روزانه است Ùˆ در دانشگاه های پیام نور، آزاد، علمی کاربردی Ùˆ فراگیر پیام نور چنین بحثی وجود ندارد. بعبارت دیگر تنها در برخی رشته ها برای رفع نیازهای جامعه مجبور هستیم دختران Ùˆ در برخی دیگر پسران را بیشتر بپذیریم. آمار نشان Ù…ÛŒ‌دهد كه در رشته‌های پزشكی Ùˆ حقوق 60 درصد پذیرفته شدگان Ùˆ در رشته‌های كامپیوتر Ùˆ مكانیك 32 درصد پذیرفته شدگان دختر هستند. جمعیت دانشجویی كشور امسال به 5/3 میلیون نفر Ù…ÛŒ‌رسد Ùˆ در سال آینده از مرز 3 میلیون Ùˆ 600 هزار خواهد گذشت.