TAHIEH.net

١٧.٠٧.٢٠٠٩
شادی صدر بازداشت ویا ربوده شد

از ایران خبر می رسد که شادی صدر که به همراه تعدادی از اعضای گروه میدان زنان به صورت پیاده در خیابان کریم خان در حال رفتن به نماز جمعه بود با حمله نیروهای لباس شخصی مواجه و به زور سوار یک ماشین پژو شد.
دوستان حاضر در محل می گویند سعی کرده اند او را از دست این نیروهای لباس شخصی که هیچ حکم و حتا توضیحی ندادند که از طرف چه ارگانی هستند و خانم صدر را به کجا می برند نجات دهند.اما انها چنان او را کشیده اند که مانتو و روسری او از تنش خارج شده است